Professor Committee

  Department of sociology,Wuhan University

  Chairman:Jiaojiang Luo

  Members (sort by name spelling):

Qinying Ci Sheng Gui Zeng Lin Shaozhou Xu

Wei Xu Min Yang Yanmin Yin Bingxiang Zhu

Changcheng Zhou